Det finns de som påstår att det inte händer något i ”Norrland”. De dysterkvistarna, de skulle vara här i Norrbotten idag. För om man håller andan så kan man nästan höra hur det växer, så det knakar, här i Norrbotten, just nu. Och att det på vissa sätt faktiskt växer snabbare här i Norrbotten, än i andra delar av Sverige, just nu. Och precis i den andan ska vi idag ta det första spadtaget till Markbygdens vindkraftspark, här idag. Till den vindkraftspark som kan komma att bli en av världens allra största vindkraftparker.

Smaka på de orden, en av världens största vindkraftparker.

Just här, hos er.

Den satsningen, den betyder mycket, för många fler än er. För med Markbygdens vindkraftpark kommer hela Sverige få väldigt mycket ny förnybar el. Precis det sim vi behöver för att vi ska klara den gröna energiomställningen.

Och samtidigt som vi får mer förnybar el, så skapar ni med er satsning grön tillväxt som ger fler människor chansen att jobba och bo, i Piteå kommun.

Det här är långsiktigt hållbar utveckling när den är som allra bäst, och det är ett viktigt steg för att vi bygga framtidens klimatsmarta samhälle.

Men det här sker ju inte av sig självt. Att vi står här idag är ju tack vare att ni, som är här idag, har investerat ert engagemang och er tro i just det här. Att så många av er har jobbat på, i så många år, för att just den här dagen skulle komma. Så att vi idag kan ta det första spadtaget för etapp ett av

Markbygdens vindkraftspark och de första 314 vindkraftverken. Som it- och energiminister, och som landsbygdstjej, så är jag väldigt glad över att se att det händer så mycket, här i Norrbotten!

Tänk er att vi bestämmer och för att ses här igen, om 10 år. När vi möts här då kommer vi kunna blicka ut över ett 45 000 hektar stort område – ett område lika stort som 14 procent av hela Piteå kommun – och upp till 1101 vindkraftverk. Då kommer vi kunna blicka ut över en vindkraftspark som, fullt utbyggd, ska ge 8-12 TWh förnybar el, varje år. Det är väldigt mycket. Det är mer än all den el som behövs för att försörja alla boende och alla företag i hela Piteå kommun med el, i åtta års tid. Och varje vindkraftverk som byggs här kommer var för sig kunna producera lika mycket som den el som krävs för att driva 5000 elbilar med grön förnybar el.

Det ni gör här, i Markbygden, det ligger helt i linje med Alliansens energipolitik. Det ligger helt i linje med det planeringsmål för vindkraft som vi slog fast i energiöverenskommelsen 2009, som säger att det ska finnas planmässiga förutsättningar för att bygga ut 20 TWh vindkraft på land och 10 TWh vindkraft till havs, fram till år 2020. Och den som är snabb i huvudräkning kan lätt räkna ut att bara den här vindkraftparken motsvarar mer än hälften av det planeringsmål för landbaserad vindkraft som vi satt upp.

Och vet ni, det ni gör här det ger eko. Här hemma i Sverige. Och ute i världen.

För tack vare er vindkraftspark här i Markbygden så kan vi i Sverige framöver komma att toppa listan över de länder som har de största landbaserade vindkraftparkerna, i hela världen. En lista som idag toppas av länder som USA, Kina och Indien. Men när Markbygdens vindkraftspark är färdigbyggd, så kan de mycket väl ha blivit omsprungna av oss.

Det är inte illa, alls.

Och faktum är att nu händer det mycket när det gäller vindkraftsutbyggnaden i världen.

För medan investeringarna i fossil energi och i kärnkraft nu tycks bli allt dyrare, så fortsätter vindkraften ta mark. Och det är väldigt bra. För den förnybara elen har en nyckelroll att spela när vi ställer om till ett mer hållbart och resurseffektivt energisystem.

Var och en som hänger med vet att vindkraften idag inte bara är en förnyelsebar och klimatsmart energikälla, utan att den nu snabbt blir allt mer konkurrenskraftig i pris. Faktum är att det förnybara nu är så konkurrenskraftigt att ansedda International Energy Agency (IEA) i senaste upplagan av energibibeln World Energy Outlook, bedömer att de förnybara energikällorna tillsammans kommer vara världens näst största energikälla, redan 2015.

Känn på de orden. Det förnybara som världens näst största energikälla, om bara två år. Jag hoppas att ni ser att ni här i Markbygden väldigt tydligt är med och bidrar till att just det ska bli verklighet.

Och vid er sida finns många andra, runt om i Sverige. För nu växer det förnybara så det knakar. När vi i Alliansregeringen tillträdde 2006, och min partivän och mångåriga närmaste chef Maud Olofsson tog över som energiminister, så producerade vi i Sverige bara 1 TWh vindkraft. Sedan dess har vindkraftsproduktionen i Sverige sjudubblats. På rekordkort tid har vindelen etablerat sig, med besked, i det svenska energisystemet.

Och det beror ju på att vi har en väldigt tydlig politisk färdriktning, och är fast beslutna att vi ska nå våra högt ställda förnybart mål. Att vi ska se till att få in allt mer förnybar el i elsystemet, och att vi ska se till så att mer än hälften av all energi i Sverige ska komma från förnybara energikällor senast 2020.

Och för att förverkliga det har vi genomfört en lång rad reformer:

  • Vi har utvecklat det gröna elcertifikatsystemet, vårt enskilt viktigaste styrmedel för att bygga ut den förnybara elproduktionen, så att vi från 2010 höjt målen och sedan också utvidgat systemet till Norge.
  • Vi har avsatt pengar så att kommuner och länsstyrelser kan prioritera att se till så att det finns planmässiga förutsättningar för att bygga ut vindkraften.
  • Vi har skapat Nätverket för vindbruk, som sedan 2008 haft i uppdrag att sprida objektiv information och höja kunskapen om vindkraften.
  • Vi har satsat på att underlätta marknadsintroduktionen av vindkraft, inte minst genom mer forskning om vindkraftens effekter på naturen, människan och miljön.
  • Och just nu jobbar regeringens Samordningsråd för smarta elnät på att ta fram ett förslag till handlingsplan för hur vi kan utveckla elnätet i Sverige, så att vi ännu bättre kan ta vara på den nya förnybara elen, när den produceras.

Att vi gjort allt detta har spelat roll för den fina utveckling vi nu ser. Men till det kommer också något annat. För den här snabba vindkraftsutbyggnaden hade ju inte skett om det inte funnits sådana som er, människor, aktörer och investerare på energimarknaden, som bestämt sig för att den förnybara energin hör framtiden till, och som sett till att investera i den. Ni bidrar, när ni går från ord till handling, på ett väldigt tydligt sätt till att ställa om till ett hållbart samhälle.

En av de viktigaste motorerna som hjälper er att realisera era visioner om mer förnybar energi Och när ni gör det, när vi tillsammans gör det, så har vi våra smarta, teknikneutrala och väldigt kostnadseffektiva svenska gröna elcertifikat till vår hjälp. Gröna elcertifikat som kommer att vara ett av våra allra viktigaste verktyg också framöver. Ett system som bygger på marknadsekonomins mest grundläggande principer, och som fungerar i samklang med dem. Är utbyggnadstakten hög, då ökar antalet elcertifikat och priserna går ned. Och sjunker utbyggnadstakten så stiger elcertifikatspriserna så att vi kan få igång fler investeringar. Och tack vare att elcertifikatsystemet ligger långt borta från politiska klåfingrar så är det ett förutsägbart system, som ger väldigt mycket förnybart för pengarna.

Om man ska välja ut en enda fråga, bara en enda, som vi verkligen måste klara så är det den gröna energiomställningen. För vår generations allra största uppgift, det är att klara klimatutmaningen, att sluta kretsloppen och att ställa om till ett hållbart samhälle.

Vi behöver göra det för miljön skull.

Vi behöver göra det för våra barns skull.

Och vi behöver göra det av respekt för naturens och mänsklighetens gränser.

Då krävs det mer förnybar energi och en smartare energianvändning. Och skaffar vi oss det, då får vi också ett näringsliv som kan stå sig allt bättre i en allt tuffare global konkurrens.

Och då skapar vi också jobb här hemma. Från och med idag och tio år framåt kommer ni bygga mer än 100 vindkraftverk, varje år. Det är väldigt stort. Och det är en stor möjlighet. För med vart och ett av de vindkraftverken kommer det följa så många arbetstimmar – för att tillverka vindkraftskomponenter, för att bygga den infrastruktur som behövs runtomkring. och för att klara alla nödvändiga transporter. Vilket blir ännu större om ni, om parken blir så stor som ni nu planerar för, kommer bygga den där nya fabriken för betongtorn i Haraholmens hamnområde som det talas om.

När vi idag tar det första spadtaget för det första etappen här i Markbygden, så tar ett viktigt spadtag för den gröna omställningen. Vi tar ett viktigt spadtag för klimatet, för nya jobb och för välkommen utveckling.

Och med de orden tycker jag att det är dags att vi går från ord till handling och tar det första viktiga spadtaget för Markbygdens vindkraftspark och för en långsiktigt hållbar tillväxt i Norrbotten!

 

Tal
Första spadtaget för Markbygdens vindkraftspark 30 augusti 2013
Anna-Karin Hatt, It- och energiminister

Share This