Framtidens energiförsörjning kräver nya lösningar som ger en trygg, marknadskraftig och klimatanpassad tillgång till energi. Regeringen tillsätter därför en parlamentarisk kommission som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Energiminister Ibrahim Baylan kommer att leda Energikommissionens arbete.

Energikommissionens uppdrag blir att se över det framtida behovet av energi utifrån aktuell och befintlig forskning. Kommissonen ska identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns för den framtida energiförsörjningen. En viktig fråga för Sveriges utveckling och konkurrenskraft är behovet av elförsörjningen. Kommissonen ska därför ha ett särskilt fokus på el. Uppdraget är att lämna ett underlag till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på tiden år 2025 och framåt.
Arbetet kommer att bedrivas i tre faser:

  • En kunskapsinhämtande fas, där kommissionen tar del av och väljer ut scenarier för energiförsörjningen fram till 2050,
  • En analyserande fas där konsekvenserna av olika scenarier studeras och förslag till ändringar i regelverken tas fram
  • En förhandlingsfas, då kommissionen enas om huvudpunkterna i en energipolitisk överenskommelse.

Kommissionen kommer bestå av representanter från alla partier utifrån mandatfördelningen. Energiministern kommer att bjuda in samtliga riksdagspartier att nominera kandidater till kommissionen.
– Det finns många skäl att söka samarbete över blockgränserna i energifrågan. Det viktigaste är klimatutmaningen och industriförsörjningen. Dessa frågor kräver att vi politiker på ett långsiktigt och tålmodigt sätt utvecklar samhället i en mer hållbar riktning, säger energiminister Ibrahim Baylan.
Energikommissionen ska även föra diskussioner om energifrågorna med aktörer och myndigheter inom energiområdet.
– Jag vill ha ett öppet arbetssätt, där tankarna om olika vägar framåt diskuteras och värderas inte bara på mötena i den parlamentariska kommittén utan också i olika typer av externa möten och seminarier, säger energiminister Ibrahim Baylan.
Energikommissonen ska redovisa sitt arbete senast den 1 januari 2017.

Share This