Sedan den gemensamma elcertifikatsmarknaden startade har anläggningar med en normalårsproduktion motsvarande 11,5 TWh tagits i drift och godkänts. Av dessa har 9,5 TWh byggts i Sverige och 2 TWh i Norge. Det visar kvartalsrapport nr 1 år 2015 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

Produktionen från dessa anläggningar ingår i det gemensamma målet om 26,4 TWh ny förnybar elproduktion till utgången av 2020.

Energimyndigheten och NVE:s (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) gemensamma kvartalsrapport innehåller bland annat information om godkända anläggningar, prisutveckling, elcertifikatsberättigad elproduktion och kvotpliktig elanvändning.

I samband med denna kvartalsrapport lanserar Energimyndigheten sitt arbete med att lämna information om kvotpliktig elanvändning. Informationen om kvotpliktig elanvändning bygger på beräkningar med ett framtaget beräkningsverktyg. Beräkningarna kommer att redovisas kvartalsvis i den gemensamma kvartalsrapporten.

Share This