Regeringen gav Energimyndigheten i uppdrag att redovisa de justeringar som behövs för att möjliggöra en eventuell höjning av målet för utvecklingen av den förnybara elproduktionen inom det gemensamma svenska och norska elcertifikatssystemet till 2020. I uppdraget ingick också att redovisa konsekvenserna av en eventuell ambitionshöjning. Energimyndigheten redovisade sitt uppdrag till Miljö- och energidepartementet den 5 februari 2015.

Inom Regeringskansliet har en promemoria tagits fram med förslag på justeringar som behöver göras för att möjliggöra en eventuell ambitionshöjning till 2020. I promemorian ingår också en konsekvensanalys av förslaget. Regeringskansliets promemoria skickas nu ut på remiss till över 60 aktörer. Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast torsdagen den 5 mars 2015.

Processen framåt
Förslaget om ambitionshöjningen innebär att målet för den förnybara elproduktionen inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden måste höjas. Enligt avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat av 29 juni 2011 krävs det enighet mellan länderna om målet för den gemensamma elcertifikatmarknaden till 2020 ska ändras. Regeringen inledde samtal med den norska regeringen under hösten om ambitionshöjning inom ramen för den gemensamma svensk norska elcertifikatmarknaden. Den processen pågår.

Regeringen avser att överlämna förslag som möjliggör ambitionshöjning till riksdagen under våren under förutsättning att svenska och norska regeringen har kommit överens. Enligt gällande arbetsplan ska propositionen kunna behandlas av riksdagen före sommaruppehållet.

Lagstiftningsprocessen
Den 3 december 2014 skickade Olje- och energidepartement i Norge ut en remiss med de lagförslag som tagits fram inom ramen för kontrollstationen för elcertifikat 2015. Remitteringen är en del i den norska lagstiftningsprocessen.

Rapport med förslag på ändrat regelverk
Den 11 februari 2014 mottog Regeringskansliet en rapport från Energimyndigheten med förslag på ändrat regelverk för elcertifikat. Samtidigt mottog norska Olje- och energidepartementet (OED) en motsvarande rapport från Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gällande förslag på ändringar i det norska regelverket.

Det som framförallt analyseras är behov av justering av kvotkurvan så att det gemensamma utbyggnadsmålet om 26,4 terawattimmar (TWh) ny förnybar elproduktion till 2020 kan nås.

Den svenska lagstiftningsprocessen skiljer sig från den norska processen. I den svenska lagstiftningsprocessen är det underlaget inför regeringens beslut om en lagrådsremiss eller en proposition som remitteras, det vill säga inte lagförslaget i lagrådsremissen eller propositionen. I det här lagstiftningsärendet har Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 (ER 2014:04) varit ute på remiss. Rapporten remitterades under februari till juni och arbetet inom regeringskansliet fortskrider enligt den tidigare aviserade tidplanen med inriktning på att de lagändringar som krävs ska kunna träda i kraft den 1 januari 2016.

Share This