Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett stärkt stöd till havsbaserad vindkraft bör se ut om det ska införas. Om målet är en storskalig utbyggnad till havs så föreslår myndigheten ett anbudsförfarande med tillhörande driftstöd. Det har inte ingått i uppdraget att utreda behovet av havsbaserad vindkraft.

Energimyndigheten har lämnat in rapport Havsbaserad vindkraft till regeringen.  I rapporten föreslås ett driftstöd till havsbaserad vindkraft där ersättningsnivån bestäms genom anbud.

– Vi har analyserat flera typer av stöd och olika nivå på utbyggnaden. Det stöd som vi förespråkar är det mest kostnadseffektiva samtidigt som det fungerar ihop med EU:s statsstödsregler. Dessutom bedömer vi att detta kommer att driva på teknikutvecklingen, säger Katarina Jacobson vid Energimyndighetens analysavdelning.

Idag får havsbaserad vindkraft, precis som annan ny förnybar el, stöd genom elcertifikat. Producenten säljer både el och elcertifikat på marknaden. Dessa intäkter är idag inte tillräckliga för att få någon utbyggnad av den havsbaserade vindkraften.

– Det föreslagna stödet kommer att garantera en ersättning för innehavaren. Innehavaren måste fortfarande sälja elen på elmarknaden och resterande ersättning kommer att betalas i form av ett stöd, säger Martin Johansson vid Energimyndighetens tillväxtavdelning.

Det tar tid att införa ett anbudssystem av den här typen. Om processen påbörjas idag skulle den första produktionsanläggningen vara på plats runt år 2024.  Det är positivit ur en kostnadssynpunkt då stödbehovet troligen minskat på grund av bland annat teknikutveckling. En mindre provomgång av systemet skulle kunna genomföras tidigare.

Ett större stödsystem skapar ett behov av förändringar av en del lagar samtidigt som det också påverkar andra system. Det är därför viktigt att bland annat se över behovet av kraftnätsförstärkningar, utlandsförbindelser och tillståndsprocesser.
Inget behov av att styra stödet till södra Sverige
I uppdraget har det även ingått att titta på behovet av riktat stöd till södra Sverige. Energimyndigheten anser att ett stöd, som uteslutande riktar sig till havsbaserad vindkraft i södra Sverige, inte behövs. En placering av havsbaserad vindkraft inom samma del av landet har både för- och nackdelar.
Havsbaserad vindkraft i Sverige idag
Idag finns det sex havsbaserade vindkraftsparker. De är främst lokaliserade i södra delen av landet och i Vänern.  2013 producerade de 688 GWh.

 

 

Ordlista:

Havsbaserad vindkraft 
Havsbaserad vindkraft innebär att vindkraftverk placeras i havet eller i större sjöar, på fasta eller flytande fundament.

Statsstödsregler 
Ett regelverk från EU som reglerar hur medlemsstaterna får stödja företag. Huvudregeln är att statligt stöd inte är tillåtet. Kommissionens tolkning av när stöd till förnybar el ändå är tillåtet finns beskrivet i riktlinjer från kommissionen. Statliga stöd ska anmälas och godkännas av kommissionen innan de införs.

Anbud 
Anbud innebär att stöd till en anläggning som producerar förnybar el bestäms i någon form av budgivningsprocess. Enligt statsstödsreglerna krävs särskilda skäl för att inte använda anbud för stöd till större produktionsanläggningar.

Stöd/stödnivå 
Den del av intäkterna till en elproducent som staten bidrar med. Vid driftstöd är det oftast uttryckt i öre per kWh. Stödnivån kan till exempel fastställas av staten eller bestämmas i en anbudsprocess.

Ersättningsnivå
Den inkomst som en elproducent får från både stöd och försäljning av el, oftast uttryckt i öre per kWh. I Energimyndighetens förslag resulterar anbudet i en garanterad ersättningsnivå.

 

Share This