Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Nu utlyser programmet medel i syfte att fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Utlysningen stänger den 10 mars kl. 14.00.

En biobaserad ekonomi innebär att utveckla ett samhälle som baseras på förnybara biologiska resurser. Vår vision är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi i mitten av 2000-talet. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka förädlingsvärde och konkurrenskraft i den svenska biobaserade sektorn.

Med utlysningen vill vi fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Vi uppmuntrar nydanande, hypotesprövande mindre forsknings- och innovationsprojekt av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn bör vara högre än i mer traditionella projekt. Projektformen är inte avsedd att lösa ett befintligt, mindre industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda en hypotes.

Vad kan man söka för?

Hypotesprövningsprojekt, dvs nydanande, mindre forsknings- och innovationsprojekt av radikal och innovativ karaktär, med en längd om sex månader.

Hur mycket kan sökas?

Max 350 000 kr, där vi finansierar max 70% av den totala projektkostnaden.

Vem kan söka?

Företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Projektgruppen ska bestå av minst två parter, varav minst en från näringslivet. Även utländska parter är välkomna, dock inte som koordinator.

Sista ansökningsdag

Ansökan görs via Vinnovas elektroniska ansökningssystem. Ansökan ska vara Vinnova tillhanda senast den 10 mars kl 14.00.

Hur görs urvalet?

Ansökningarna bedöms av externa experter.

När meddelas beslut?

Senast den 3 juni 2015.

Share This